NoSQL

Capped Collection trong MongoDB

1. Khái niệm Collection trong MongoDB Collection là một nhóm các Document trong MongoDB. Nó tương đương như một bảng trong RDBMS. Do đó, một Collection tồn tại bên trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Các Collection không có ràng buộc Relationship như các hệ quản trị cơ…

GridFS trong MongoDB

Giới thiệu GridFS GridFS là MongoDB Specification để lưu giữ và thu thập các file lớn như các image, audio, video file,… Nó là một loại của hệ thống file để lưu giữ các file nhưng dữ liệu của nó được lưu giữ bên trong các Collection của MongoDB. GridFS…

Auto-Increment Sequence trong MongoDB

MongoDB không có tính năng out-of-the-box auto-increment giống SQL Database. Theo mặc định, nó sử dụng ObjectId có độ dài 12 byte cho trường _id như Primary key để nhận diện một cách duy nhất các Document. Tuy nhiên, có các tình huống khi chúng ta muốn trường _id có…

Regular Expression trong MongoDB

Regular Expression trong MongoDB được sử dụng thường xuyên trong tất cả ngôn ngữ để tìm kiếm một pattern hoặc một từ trong bất cứ chuỗi nào. MongoDB cũng cung cấp tính năng Regular Expression để so khớp mẫu (Pattern matching) trong chuỗi bởi sử dụng toán tử $regex. MongoDB…

Text Search trong MongoDB

Bắt đầu từ phiên bản 2.4, MongoDB bắt đầu hỗ trợ các Text Index để tìm kiếm bên trong nội dung chuỗi. Text Search sử dụng kỹ thuật Stemming để tìm kiếm các từ xác định trong các trường chuỗi bằng việc xóa các Stemming Word như a, an, the,……

Map Reduce trong MongoDB

Trong MongoDB Documentation, Map-Reduce là một hệ xử lý dữ liệu để cô đọng một khối lượng lớn dữ liệu thành các kết quả tổng thể có ích. MongoDB sử dụng lệnh mapReduce cho hoạt động Map-Reduce. Nói chung, Map Reduce được sử dụng để xử lý các tập dữ…

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB – Ở bài này chúng ta sẽ học và hiểu cấu trúc của Objectld. Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau: 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch. 3 byte tiếp theo là id của máy. 2…

Hạn chế của chỉ mục trong MongoDB

Extra Overhead: Mỗi chỉ mục không chỉ chiếm dụng một phần không gian bộ nhớ mà còn gây ra một overhead trên mỗi hoạt động insert, update, và delete. Vì thế, nếu bạn hiếm khi sử dụng Collection của mình cho các hoạt động read, thì bạn không nên sử…

Hoạt động chỉ mục nâng cao trong MongoDB

MongoDB – Ở đây bạn theo dõi Document sau của users collection: Document trên chứa một Subdocument là address và một mảng tags. Lập chỉ mục các trường mảng trong MongoDB Giả sử rằng chúng ta muốn tìm kiếm trong user document dựa vào các tags. Để thực hiện điều…

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

MongoDB không hỗ trợ các Atomic Transaction qua nhiều Document. Tuy nhiên, nó cung cấp các Atomic Operation (hoạt động nguyên tử) trên một Document đơn. Vì thế, nếu một Document có hàng trăm trường, thì lệnh update sẽ hoặc cập nhật tất cả các trường đó hoặc không cập…