Machine Learning

Mô hình machine learning là gì? Các bước xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình học máy

Mô hình machine learning là gì? Các mô hình machine learning được sử dụng trong từng trường hợp như thế nào? Về bản chất, tất cả đều được dự đoán dựa trên sự hiểu biết về vấn đề kinh doanh và dữ liệu và thuật toán machine learning phải được áp dụng cho…