Open Source

SO SÁNH SPARK VỚI HADOOP

Bạn biết gì về Big data, Hadoop, và Spark? Trong bài viết này là một dạng bài tìm hiểu overview về hai Big data framework này mà INDA sẽ chia sẻ cùng các bạn. Ngày nay chúng ta được bao bọc bởi dữ liệu từ số lượng vô cùng lớn…