Chat GPT

Sẽ thế nào nếu Microsoft tích hợp AI ChatGPT vào Word, Outlook và PowerPoint?

Tích hợp một trong những thuật toán machine learning mạnh nhất thế giới hiện tại vào những ứng dụng văn phòng phổ biến bậc nhất sẽ tạo ra lợi thế ra sao? Lấy ví dụ, Microsoft có thể lấy mô hình ngôn ngữ từ GPT-3 để quét toàn bộ văn bản chữ ghi lại từ một cuộc họp…