Data Modeling

Data modeling (mô hình hóa dữ liệu) là quá trình mô tả doanh nghiệp của bạn một cách trực quan nhờ nắm rõ các yêu cầu về dữ liệu và cách mà những dữ liệu này có thể củng cố các quy trình kinh doanh

Multidimensional Data Model là gì?

Multidimensional model xem dữ liệu ở dạng khối dữ liệu. Một khối dữ liệu cho phép dữ liệu được mô hình hóa và xem theo nhiều chiều. Nó được xác định bởi các kích thước và sự kiện. Các dimensions là các quan điểm hoặc thực thể liên quan đến…

NoSQL là gì?

Một trong những lựa chọn cơ bản cần thực hiện khi phát triển một ứng dụng là sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL hay NoSQL để lưu trữ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) SQL đã được phát triển từ rất lâu,…