Sequence SQL

Sequence trong Oracle là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một đối tượng thường được dùng để tạo ra các số tăng dần hoặc giảm dần trong Oracle, đó là Sequence. Mỗi một Sequence được tạo ra sẽ được lưu trữ trên hệ thống cho đến khi bạn thực hiện một thao tác…

SEQUENCE trong SQL Server

Sequence là một tập hợp các số nguyên được tạo thứ tự theo yêu cầu. Các sequence thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng là đòi hỏi mỗi hàng trong một bảng chứa một giá trị duy nhất tương tự…