Oracledatabase

Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows

Oracle Database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động theo mô hình khách chủ và được phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy vấn chính là PL/SQL. Cách Tải Cài đặt Vào Start > Run > Gõ Services.msc > chọn OK Màn hình…