Performance Tunning

Partition Table là gì?

Partition Table SQL Server

Partition Table trong SQL Server là gì? Partition Table là kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn, cung cấp 1 phương pháp khác để chia dữ liệu những bảng lớn và trỏ tới những vùng nhỏ…