Test data

Test data là những dữ liệu được thu thập lại thành dạng tài liệu, được sử dụng một cách đơn giản để kiểm thử các chương trình phần mềm. Test data được chia ra làm hai loại là positive test data và thứ hai là negative test data

Test Data cần biết những gì?

Là một tester, bạn có thể nghĩ rằng “Việc tạo testcase là đủ thách thức, vậy tại sao phải bận tâm về một thứ như test data?”. Mục đích của bài viết này là giới thiệu cho bạn hiểu nhiều hơn về kiểm thử dữ liệu, tầm quan trọng của nó…