DA

Hàm DAX GENERATESERIES trong Power BI

DAX là ngôn ngữ phân tích và được sử dụng trong Power BI, là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các Data Analyst hoàn thành thật tốt công việc phân tích dữ liệu. Trong bài viết này, hãy cùng học viện INDA tìm hiểu về Hàm DAX GENERATESERIES…