Time intelligence functions

Ham-FIRSTNONBLANK-trong-Power-BI-DAX-1

HÀM FIRSTNONBLANK TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm FIRSTNONBLANK (First-Non-Blank) giúp trả về giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện cần tính. Kết quả tại vị trí gồm: Cột được chỉ định; và Dòng đầu tiên (trong cột đó) mà không rỗng khi xét từ trên xuống. Các giá trị không thỏa mãn điều kiện sẽ là giá trị rỗng. CÁCH DÙNG / CẤU…

Ham-LASTNONBLANK-trong-Power-BI-DAX-1

HÀM LASTNONBLANK TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm LASTNONBLANK (Last-Non-Blank) giúp trả về giá trị cuối trong bảng cùng thỏa mãn điều kiện cần tính. Kết quả tại vị trí gồm: Cột được chỉ định; và Dòng cuối cùng (trong cột đó) mà không rỗng khi xét từ dưới lên. Các giá trị không thỏa mãn điều kiện sẽ là giá trị rỗng. CÁCH DÙNG…

ham-CLOSINGBALANCEMONTH-trong-Power-BI-DAX-1

HÀM CLOSINGBALANCEMONTH TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm CLOSINGBALANCEMONTH (Closing-Balance-Month) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại thời điểm ngày cuối cùng trong tháng (theo bối cảnh thời gian được xét đến). CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC CLOSINGBALANCEMONTH( <Biểu thức tính>, <Ngày>, [<bộ lọc áp dụng>] ) Trong đó tham số <bộ lọc áp dụng> không bắt buộc phải có. THAM SỐ <Biểu…

ham-CLOSINGBLANCEQUARTER-dax-power-bi-1

HÀM CLOSINGBALANCEQUARTER TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm CLOSINGBALANCEQUARTER (Closing-Balance-Quarter) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại thời điểm ngày cuối cùng trong quý (theo bối cảnh thời gian được xét đến). CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC CLOSINGBALANCEQUARTER( <Biểu thức tính>, <Ngày>, [<bộ lọc áp dụng>] ) Trong đó tham số <bộ lọc áp dụng> không bắt buộc phải có. THAM SỐ <Biểu thức tính>…