Data Analyst

Phân tích dữ liệu

Trong thời đại số hóa ngày nay, dữ liệu đã trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Tuy nhiên, dữ liệu mà chúng ta thu thập hàng ngày chỉ có ý nghĩa khi chúng được biến đổi thành thông tin hữu ích và giá trị. Hãy cùng…

Hàm DAX GENERATESERIES trong Power BI

DAX là ngôn ngữ phân tích và được sử dụng trong Power BI, là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các Data Analyst hoàn thành thật tốt công việc phân tích dữ liệu. Trong bài viết này, hãy cùng học viện INDA tìm hiểu về Hàm DAX GENERATESERIES…

Quản trị dữ liệu trong các ngân hàng Việt Nam

Dữ liệu và quản trị dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các ngân hàng. Theo thông lệ, hoạt động quản trị dữ liệu được tổ chức thực hiện với 5 thành phần: Giám đốc quản trị dữ liệu (CDO), ủy ban quản trị dữ liệu,…