Math and Trig functions

HÀM DEGREES TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm DEGREES giúp chuyển góc trong radian thành độ. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC DEGREES( <Góc> ) THAM SỐ <Góc> : là góc trong radian mà bạn muốn chuyển đổi GIÁ TRỊ TRẢ VỀ Là góc độ (1 con số thể hiện số độ) VÍ DỤ Một số ví dụ về chuyển đổi góc với hàm DEGREES: Ví…

HÀM DIVIDE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm DIVIDE giúp thực hiện phép chia CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC DIVIDE( <Tử số>, <Mẫu số>,  [<Kết quả thay thế>]) THAM SỐ <Tử số> : Số nằm ở phần tử số của phép chia <Mẫu số> : Số nằm ở phần mẫu số của phép chia <Kết quả thay thế> : (không bắt buộc) Trường…