Text functions

HÀM CALENDAR TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm CALENDAR giúp tạo ra 1 bảng gồm 1 cột chứa các giá trị thời gian liên tục. Các giá trị thời gian này được giới hạn bởi 2 ngày: ngày bắt đầu và Ngày kết thúc (xác định khi khai báo hàm). CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC CALENDAR( <Ngày bắt đầu>,…

HÀM CALENDARAUTO TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm CALENDARAUTO giúp tạo ra 1 bảng gồm 1 cột chứa các giá trị thời gian liên tục. Các giá trị thời gian này được giới hạn theo thời gian có trong mô hình dữ liệu, tính từ ngày nhỏ nhất tới ngày lớn nhất. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC CALENDARAUTO( [<Số tháng>] )…

HÀM BLANK TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm BLANK giúp trả về giá trị rỗng CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC BLANK() THAM SỐ Hàm không có tham số GIÁ TRỊ TRẢ VỀ Là giá trị rỗng. CHÚ Ý Giá trị rỗng của hàm BLANK không tương đương với null (ô trống) DAX sử dụng Blank cho cả 2 loại:…

ham-unicode-trong-power-bi-dax-1

HÀM UNICODE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm UNICODE trả về giá trị số Code của ký tự đầu tiên trong chuỗi ký tự text được xét đến. Mã trả về sẽ tương ứng với ký tự text được tạo ra bởi máy tính. Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, bộ ký tự ANSI sẽ được sử dụng. CÁCH DÙNG /…

ham-concatenate-trong-power-bi-dax-1

HÀM CONCATENATE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm CONCATENATE giúp nối 2 đoạn text lại với nhau thành 1 đoạn text. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC Hàm CONCATENATE có cấu trúc như sau: CONCATENATE(<Text 1>, <Text 2>) THAM SỐ Hàm có 2 tham số bắt buộc: <Text 1>, <Text 2>: Là các đoạn text. Đoạn text có thể là cả 3 dạng…

ham-exact-trong-power-bi-dax-1

HÀM EXACT TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm EXACT giúp so sánh 2 chuỗi ký tự text có giống nhau hay không. Việc so sánh tính chính xác này giúp phát hiện nội dung khác nhau do cách nhập (tạo ra) dữ liệu khác nhau, mà bỏ qua sự khác nhau do định dạng dữ liệu. CÁCH DÙNG /…

ham-find-trong-power-bi-1

HÀM FIND TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm FIND giúp trả về vị trí của 1 đoạn text trong một 1 đoạn text khác. Kết quả căn cứ theo vị trí ký tự đầu tiên trong đoạn text cần tìm mà được tìm thấy. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC Hàm FIND có cấu trúc như sau: FIND( <find_text>, <within_text> [, <start_num>] [, <NotFoundValue>] ) THAM…

ham-fixed-trong-power-bi-1

HÀM FIXED TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm FIXED giúp làm tròn 1 số và trả về kết quả dưới dạng văn bản. Bạn có thể chỉ định vị trí số phần thập phân và có dấu ngăn cách phần thập phân hay không. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC Hàm FIXED có cấu trúc như sau: FIXED( <number>, [, <decimals>] [,…

ham-format-trong-power-bi-1

HÀM FORMAT TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm FORMAT giúp chuyển đổi 1 giá trị (Số hoặc ngày) về dạng text có kèm theo cách định dạng cho giá trị đó. >>>Đọc thêm: KHOÁ HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU POWER BI TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DATA ANALYST CÁCH DÙNG…