Information functions

ham-istext-trong-power-bi-dax

HÀM ISTEXT TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm ISTEXT kiểm tra dữ liệu có phải là dạng văn bản (Text) hay không. Nếu đúng là dạng Text thì trả về giá trị TRUE, không phải Text thì trả về giá trị FALSE. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC ISTEXT( <Giá trị> ) THAM SỐ <Giá trị> là giá trị cần kiểm tra có đúng là…

ham-LOOKUPVALUE-dax-power-bi-1

HÀM LOOKUPVALUE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Trong Power BI thì  hàm LOOKUPVALUE giúp tìm kiếm theo 1 hay nhiều điều kiện và trả về kết quả tại dòng tương ứng thỏa mãn đồng thời các điều kiện đó. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC LOOKUPVALUE( <Cột_Kết quả>, <Cột_Tìm kiếm>, <Giá trị cần tìm> [, <Cột_Tìm kiếm 2>, <Giá trị cần tìm 2>,…