Data Catalog

Data Catalog như 1 bản kiểm kê các tài sản dữ liệu của tổ chức (dữ liệu/bảng/cột này chứa thông tin gì, mô tả ý nghĩa nghiệp vụ, do ai tạo ra và thuộc sở hữu của cá nhân, phòng ban nào; dữ liệu này nằm ở hệ thống nào, tần suất cập nhập/chỉnh sửa…)