Data Quality

Data quality là một chức năng trong Data management với mục đích cải thiện chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chuẩn, sự phù hợp (ví dụ dữ liệu liên quan đến mục tiêu nghiên cứu, có khả năng đem lại thông tin hữu ích) để đưa vào sử dụng hay phân tích. Data quality luôn được triển khai song song với các chức năng, quy trình còn lại của Data management hay xuyên suốt hệ thống Data management (từ giai đoạn tổ chức, thu thập dữ liệu, làm sạch, tích hợp, lưu trữ, chuyển đổi, đến giai đoạn phân tích).