DE

Lộ trình trở thành Data Engineer (DE)

Công việc Data Engineer là người thu thập. Họ là người tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thành 1 nguồn duy nhất. Hệ thống xây dựng bởi Data Engineer thường phục vụ cho phòng ban nghiệp vụ, Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence phân tích dữ liệu để hỗ…