Logical functions

ham-and-trong-power-bi-dax

HÀM AND TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm AND kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu cả 2 biểu thức đồng thời đúng thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE. Nếu chỉ 1 trong 2 biểu thức là sai, hoặc cả 2 biểu thức đều sai thì trả về giá trị FALSE. CÁCH DÙNG…

ham-or-trong-power-bi-dax

HÀM OR TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm OR kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu 1 trong 2 biểu thức là đúng (hoặc cả 2 đều đúng) thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE. Nếu cả 2 biểu thức đều sai thì trả về giá trị FALSE. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC OR( <Biểu thức…

ham-if-trong-power-bi-dax-1

HÀM IF TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm IF kiểm tra điều kiện được đưa ra trong đối số đầu tiên của hàm. Nếu điều kiện (biểu thức logic) này đúng, kết quả sẽ trả về theo giá trị trong đối số thứ 2. Nếu điều kiện (biểu thức logic) này sai, kết quả sẽ trả về theo giá trị trong đối số thứ 3. CÁCH…

ham-false-trong-power-bi-dax-1

HÀM FALSE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm FALSE giúp trả về giá trị False (tạo ra giá trị là False). CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC FALSE() THAM SỐ Hàm không có tham số. Chỉ cần viết tên hàm và dấu đóng ngoặc, mở ngoặc đơn. GIÁ TRỊ TRẢ VỀ Là giá trị FALSE (chữ “False”) LƯU Ý Kết  quả…

HÀM IFERROR TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm IFERROR giúp tránh lỗi bằng cách đưa ra 1 kết quả khác thay vì hiển thị lỗi (trong trường hợp có lỗi). Còn khi giá trị cần kiểm tra lỗi không có chứa lỗi thì vẫn hiển thị kết quả bình thường. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC IFERROR( <Giá trị…

HÀM NOT TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm NOT dùng để phủ định 1 biểu thức so sánh để lấy kết quả ngược lại với kết quả của biểu thức so sánh đó. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC NOT( <Biểu thức so sánh> ) THAM SỐ <Biểu thức so sánh> : Là một giá trị hoặc một phép tính có thể trả về giá trị…

HÀM SWITCH TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả tương ứng với giá trị được xác định trước. Hàm xét kết quả của 1 biểu thức. Dự đoán 1 số kết quả sẽ nhận được của biểu thức. Chuyển đổi kết quả theo dự đoán sang 1 giá trị khác…

HÀM TRUE TRONG POWER BI DAX

MIÊU TẢ Hàm TRUE dùng để lấy ra giá trị TRUE, dùng để khẳng định rằng giá trị đó là đúng. CÁCH DÙNG / CẤU TRÚC TRUE() THAM SỐ Hàm không có tham số, mà chỉ cần viết tên hàm và dấu mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. GIÁ TRỊ TRẢ VỀ Là chữ True Giá trị này cũng được hiểu là…

Hàm điều kiện IF() và SWITCH

Hàm IF(), Giúp Kiểm Tra Điều Kiện Công thức: IF(<biểu thức logic>, <giá trị nếu đúng nếu sai>[, <giá trị trả về nếu sai>]) Kết quả trả về: dữ liệu kiểu Boolean (True or False, Yes or No, 0 or 1)) <biểu thức logic>: Bất kỳ giá trị hoặc biểu…