Tài nguyên học tập

Lưu trữ các bộ tài nguyên phục vụ cho việc học lập trình như: Bộ mã nguồn bài tập của Inda, tài liệu học, hướng dẫn thực hành

HỌC VIỆN INDA TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẢO NGƯỢC KẾT HỢP MENTOR 1:1 – MÔ HÌNH TỐI ƯU CỦA GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI 

Lớp học đảo ngược là mô hình dạy học không còn xa lạ ở phương Tây nhưng còn khá mới ở Việt Nam và đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong nghề từ khi nó xuất hiện. Tuy nhiên đối với phương pháp học đảo ngược kết…

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI CỦA POWER BI NĂM 2023

TẠO BÁO CÁO TRONG POWER BI (REPORTING) 1.Phần thay đổi slicer format chuyển sang phần Format Pane Di chuyển phần điều chỉnh slicer sang bên phần Format Pane. Trước đây khi muốn thay đổi kiểu hiển thị của slicer (Kiểu Dropdown, List,…) thì phần điều chỉnh (setting) sẽ ở phần…

Hướng dẫn cài đặt Apache Kafka trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Yêu cầu Vì kafka được phát triển bằng java nên khi chạy cần có JDK.Mà để chạy được JDK thì cấu hình tối thiểu của VPS/Server phải được 4GB RAM. Cài đặt JDK Trên CentOS 64bit, thực hiện các lệnh sau để tải JDK về và giải nén: # cd /opt/# wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie:gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F;oraclelicense=accept-securebackup-cookie””http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u121-b13/e9e7ea248e2c4826b92b3f075a80e441/jdk-8u121-linux-x64.tar.gz”#…

Fact Constellation Schema là gì?

Fact Constellation Schema có nghĩa là hai hoặc nhiều bảng dữ kiện chia sẻ một hoặc nhiều dimension. Nó còn được gọi là Galaxy schema. Fact Constellation Schema thực tế mô tả cấu trúc logic của data warehouse hoặc data mart liệu. Fact Constellation Schema thực có thể thiết kế với…