datawarehouse

Kiến trúc DWH: Data Warehouse Architecture

Data Warehouse Architecture là một phương pháp xác định kiến ​​trúc tổng thể của quá trình xử lý và trình bày giao tiếp dữ liệu tồn tại cho máy tính của khách hàng cuối trong doanh nghiệp. Mỗi kho dữ liệu đều khác nhau, nhưng tất cả đều được đặc…

Mô hình hoá dữ liệu: Data Warehouse Modeling

Data Warehouse Modeling là quá trình thiết kế các lược đồ thông tin chi tiết và tóm tắt của kho dữ liệu. Mục tiêu của Data Warehouse Modeling là phát triển một lược đồ mô tả thực tế, hoặc ít nhất là một phần của thực tế, mà kho dữ…

Thiết kế DWH: Data Warehouse Design

Data Warehouse là một kho lưu trữ dữ liệu duy nhất, nơi một bản ghi từ nhiều nguồn dữ liệu được tích hợp để xử lý phân tích kinh doanh trực tuyến (OLAP). Điều này ngụ ý một Data Warehouse cần phải đáp ứng các yêu cầu từ tất cả…

Quy trình triển khai Data Warehouse từ A-Z

Ngày nay, các Doanh nghiệp đang tìm cách khai thác và tận dụng dữ liệu của từng lĩnh vực để có được thông tin chi tiết hơn trong hoạt động của mình. Để đạt được điều này các Doanh nghiệp sẽ triển khai một kho dữ liệu hợp nhất (DW…

NoSQL là gì?

Một trong những lựa chọn cơ bản cần thực hiện khi phát triển một ứng dụng là sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL hay NoSQL để lưu trữ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) SQL đã được phát triển từ rất lâu,…