Data Model

NoSQL là gì?

Một trong những lựa chọn cơ bản cần thực hiện khi phát triển một ứng dụng là sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL hay NoSQL để lưu trữ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) SQL đã được phát triển từ rất lâu,…

Quản trị dữ liệu trong các ngân hàng Việt Nam

Dữ liệu và quản trị dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các ngân hàng. Theo thông lệ, hoạt động quản trị dữ liệu được tổ chức thực hiện với 5 thành phần: Giám đốc quản trị dữ liệu (CDO), ủy ban quản trị dữ liệu,…

Quản trị dữ liệu (Data governance) trong Doanh nghiệp

Quản trị dữ liệu (QTDL) là sự kết hợp giữa con người, quy trình và kỹ thuật, cho phép một tổ chức, DN có thể tối ưu hóa, bảo vệ và sử dụng các nguồn dữ liệu (cấu trúc và phi cấu trúc) một cách hiệu quả như một tài sản…