Relationship functions

Hàm RELATEDTABLE trong Power BI

Hàm RELATEDTABLE là gì? Hàm RELATEDTABLE giúp trả về giá trị tương ứng từ một bảng có liên quan được lọc để nó chỉ bao gồm các hàng có liên quan. Không giống như hàm RELATED, RELATEDTABLE đánh giá các hàng dựa trên các bộ lọc được áp dụng. Hàm…

Hàm RELATED trong Power BI

Hàm RELATED trong Power BI là gì? Hàm RELATED giúp trả về một giá trị liên quan từ một bảng khác. Hàm này tương tự như hàm tra cứu giá trị VLOOKUP mà chúng ta thường dùng trong MS Excel. Tuy nhiên, trong Power BI trước khi áp dụng hàm DAX…