BI

Screenshot shows how to group rows in a table.

[Power BI Basic] Nhóm các hàng (Group rows) với Power Query Editor

Power BI không chỉ mạnh mẽ với tính năng Visualize dữ liệu cùng các biểu đồ bắt mắt, việc xử lý, biến đổi dữ liệu với Power BI cũng rất tiện lợi. Với Power Query Editor của Power BI, bạn có thể chỉnh sử dữ liệu cho phù hợp ngay…