NoSQL

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Việc phân tích các truy vấn là một khía cạnh rất quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của Database và tính hiệu quả của chỉ mục đã thiết kế. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai truy vấn được sử dụng thường xuyên nhất là $explain và $hint. Sử…

Covered Query trong MongoDB

Covered Query là gì? Trong MongoDB Documentation chính thức, một Covered Query là một truy vấn mà trong đó: Tất cả các trường trong truy vấn là một phần của một chỉ mục và Tất cả các trường được trả về trong truy vấn là trong cùng chỉ mục. Khi…

Database Reference trong MongoDB

Như đã được trình bày trong chương Relationship trong MongoDB, để triển khai một cấu trúc cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn hóa trong MongoDB, chúng ta sử dụng khái niệm Referenced Relationship, còn được gọi là Manual References, trong đó chúng ta thao tác để lưu giữ id của…

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB tượng trưng cho cách các Document có mối liên quan với nhau. Relationship có thể được mô hình hóa thông qua phương thức Embeded và Referenced. Những Relationship này có thể là 1:1, 1:N, N:1, hoặc N:N. Chúng ta cùng xem xét trường hợp lưu giữ địa…

MongoDB Deployment

Khi bạn đang chuẩn bị một MongoDB Deployment, bạn nên hiểu cách ứng dụng của bạn đang được hỗ trợ trong Production. Việc phát triển một phương thức nhất quán và có thể lặp đi lặp lại để quản lý môi trường Deployment của bạn là một ý tưởng tốt,…

Tạo Backup trong MongoDB

Lệnh mongodump trong MongoDB Để tạo Backup của cơ sở dữ liệu trong MongoDB, bạn nên sử dụng lệnh mongodump. Lệnh này sẽ dump tất cả dữ liệu của Server vào trong dump directory. Có nhiều tùy chọn có sẵn từ đó bạn có thể giới hạn lượng dữ liệu…

Shard trong MongoDB

Sharding là gì? Shard trong MongoDB là một tiến trình lưu giữ các bản ghi dữ liệu qua nhiều thiết bị và nó là một phương pháp của MongoDB để đáp ứng yêu cầu về sự gia tăng dữ liệu. Khi kích cỡ của dữ liệu tăng lên, một thiết…

Replica Set trong MongoDB

Replication là tiến trình đồng bộ hóa dữ liệu từ nhiều Server. Replication cung cấp sự dư thừa và tăng dữ liệu có tính khả dụng với nhiều bản sao dữ liệu trên nhiều Database Server khác nhau. Replication bảo vệ một cơ sở dữ liệu từ việc thất thoát…

Aggregation trong MongoDB

Aggregation có thể hiểu là sự tập hợp. Các Aggregation operation xử lý các bản ghi dữ liệu và trả về kết quả đã được tính toán. Các phép toán tập hợp nhóm các giá trị từ nhiều Document lại với nhau, và có thể thực hiện nhiều phép toán…

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) hỗ trợ việc phân giải các truy vấn hiệu quả hơn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB phải quét qua mọi Document của một Collection để chọn các Document mà kết nối với lệnh truy vấn. Việc quét này có thể không hiệu quả và yêu cầu…