Blog

GridFS trong MongoDB

Giới thiệu GridFS

GridFSMongoDB Specification để lưu giữ và thu thập các file lớn như các image, audio, video file,… Nó là một loại của hệ thống file để lưu giữ các file nhưng dữ liệu của nó được lưu giữ bên trong các Collection của MongoDB. GridFS có khả năng lưu giữ các file ngay cả khi kích cỡ của nó lớn hơn giới hạn kích cỡ là 16 MB của Document.

GridFS phân chia một file thành các Chunk và lưu giữ mỗi mảng dữ liệu trong một Document riêng, kích cỡ tối đa của nó là 255k.

Theo mặc định, GridFS sử dụng hai Collection là fs.filesfs.chunks để lưu giữ metadata của file và các chunk. Mỗi Chunk được nhận diện bởi trường _id ObjectId duy nhất. fs.files hoạt động như là một Document cha. Trường files_id trong fs.chunks liên kết Chunk tới Document cha của nó.

Dưới đây là Document mẫu của fs.files collection:

{
  "filename": "test.txt",
  "chunkSize": NumberInt(261120),
  "uploadDate": ISODate("2014-04-13T11:32:33.557Z"),
  "md5": "7b762939321e146569b07f72c62cca4f",
  "length": NumberInt(646)
}

Document xác định tên file, kích cỡ chunk, ngày cập nhật, và độ dài.

Dưới đây là Document mẫu của fs.chunks document:

{
  "files_id": ObjectId("534a75d19f54bfec8a2fe44b"),
  "n": NumberInt(0),
  "data": "Mongo Binary Data"
}

Thêm File tới GridFS

Bây giờ, chúng ta sẽ lưu giữ một mp3 file bởi sử dụng GridFS với lệnh put. Chúng ta sẽ sử dụng tiện ích mongofiles.exe có trong thư mục bin của thư mục cài đặt MongoDB.

Mở dòng nhắc lệnh, điều hướng tới mongofiles.exe trong thư mục bin của thư mục cài đặt MongoDB và soạn code sau:

>mongofiles.exe -d gridfs put song.mp3

Ở đây, gridfs là tên của Database trong đó file sẽ được lưu giữ. Nếu Database này không tồn tại thì MongoDB sẽ tự động tạo một Document mới. song.mp3 là tên của file tải lên. Để quan sát Document của file trong Database, bạn sử dụng truy vấn find.

>db.fs.files.find()

Lệnh trên sẽ cho kết quả:

{
  _id: ObjectId('534a811bf8b4aa4d33fdf94d'), 
  filename: "song.mp3", 
  chunkSize: 261120, 
  uploadDate: new Date(1397391643474), md5: "e4f53379c909f7bed2e9d631e15c1c41",
  length: 10401959 
}

Chúng ta cũng có thể quan sát tất cả các Chunk có mặt trong fs.chunks collection liên quan tới file được lưu giữ với phần code sau, sử dụng document id được trả về từ truy vấn trước.

>db.fs.chunks.find({files_id:ObjectId('534a811bf8b4aa4d33fdf94d')})

Với tôi, truy vấn trả về 40 Document, nghĩa là toàn bộ mp3 document được phân chia thành 40 chunk.

Nguồn: Internet

Chúng tôi chuyên cung cấp những khóa học về Phân tích dữ liệu, đăng ký ngay để nhận được tư vấn chi tiết lộ trình dành riêng cho bạn nhé!

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
  Xin vui lòng điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho bạn khi nhận được thông tin:


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *